+359876338235 contact@3keyrooms.com

Общи условия

Общи условия

I. Платформа, доставчик, потребител и играч

1.1 Уебсайтът http://3keyrooms.com и сайтовете, намиращи се на негови поддомейни, (наричани по-долу Уебсайтът), представляват интелектуална собственост на „3 Кий Груп” ООД, „Куестопия“ ООД и „3 Кий” ООД (наричани за краткост „Организатори”) и се управляват от същите.

1.2 Организаторите са създатели и организират игри (наричани по-долу Игра/Игрите и Услуга/Услугите) под марката „3KEY”. Игрите представляват поредица от загадки, които са разположени в реални тематично декорирани игрови помещения или т.нар. „escape rooms“, (наричани по-долу Стаите на загадките или Стаите).

1.3 Всяко физическо или юридическо лице (Потребителят), което достъпва Уебсайта, както и всяко лице, което ползва Услугите, предлагани от Организаторите (Играчът), се съгласява с настоящите Общи условия на основание чл. 2.1 от същите.

1.4 При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, записаните с главна буква термини и изрази ще имат значението според дадената им в скоби първоначална дефиниция.

1.5 Уебсайтът цели да информира интернет потребителите за Услугите на Организаторите и да улеснява запитвания за установяване възможността за предоставянето им. Той не функционира като онлайн магазин.

II. Използване на Уебсайта www.3keyrooms.com

2.1. С всяко ползване на Услугите, включително с посещението на Уебсайта, както и чрез задействане на електронни препратки от началната или която и да е друга страница от Уебсайта, Потребителите и Играчите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларират, че са запознати с Общите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

2.2 Потребителите проверяват сами за промени в Общите Условия на www.3keyrooms.com. Ако Общите Условия бъдат изменени след като Играч е направил запитване за установяване възможността за предоставяне на Игра, попълвайки формата за резервация, в отношенията му с Организаторите важат Общите Условия преди изменението им.

2.3 Уебсайтът на Организаторите цели да предостави актуализирана и точна информация за предлаганите продукти и услуги. Неговото ползване от Потребителите може да бъде само за тази цел. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ, извличане и повторно използване, и др. на част или на цялото съдържание, или на марката „3KEY“, без разрешението на Организаторите, е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост по предвидения от законодателството ред.

2.4 Потребителите приемат, че Организаторите не носят отговорност за последиците, в т. ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Уебсайта.

2.5 Уебсайтът може да съдържа препратки (hyperlinks) към други сайтове. Потребителите приемат, че Организаторите не носят отговорност за съдържанието на тези сайтове.

III. Проучване за възможност за предоставяне на Игра чрез опцията за резервация

3.1 Проучване за възможност за предоставяне на услуги се извършва през Уебсайта на Организаторите: http://3keyrooms.com, на официално обявените в Уебсайта телефони, по електронна поща: contact@3keyrooms.com или по изключение – само след съответно потвърждение с Фейсбук съобщение от страна на администратора – на официалните страници на Организаторите във Фейсбук: (https://www.facebook.com/3keyrooms/ и https://www.facebook.com/3KEYRoomsIITheEscapeBarAlCapone/).

3.2 Графикът за предоставяне на услуги се обновяват в реално време в Уебсайта на Организаторите и, доколкото не е уговорено друго, е строго фиксиран.

3.3 Организаторите приемат запитвания за възможност за предоставяне на услуги през Уебсайта не по-късно от 24 часа преди началото на часа за Игра. Организаторите приемат по-късни запитвания само чрез някой от останалите посочени в т. 3.1 канали.

3.4 За да направи запитване през Уебсайта, Играчът попълва заявка с верни, пълни и актуални данни за: трите си имена, телефон, имейл адрес, брой участници в Играта и име на екипа, който ще се възползва от Услугата. Играчът, който прави запитването през формата за резервации, носи отговорност за коректното предоставяне на всички лични данни, които въвежда и гарантира тяхната истинност.

3.5 Ако въведените лични данни са неверни, непълни и неактуални, Играчът носи отговорност за евентуално неизпълнение с оглед запитването за Услуга или нейното предоставяне.

3.6 След установяване на възможност за предоставяне на услуга Организаторите известяват Играча по мейл и/или телефон да се яви на адреса поне 5 минути преди регистрация за услугата. Липсата на получено известие означава, че Организаторите не са установили възможност да предоставят Услугата и тя не е била потвърдена.

IV. Регистрация на играчите преди започване на игра

4.1 Играчите се запознават на Уебсайта или по телефона с информацията за адреса на съответната стая за игра (Стаята). Играчите приемат да присъстват на адреса не по-рано и не по-късно от 5 до 10 (пет до десет) минути преди началния час за предоставяне на Услугата.

4.2 Играчите приемат да се регистрират и да се запознаят с правилата за безопасност и правилно протичане на Играта. Играчите достъпват копие от правилата за безопасност (наричани по-долу Декларация) в обектите на Организатора. Играчите приемат и се съгласяват да спазват дадени им от Служител на Организаторите устни инструкции.

4.3 Играчите приемат да бъдат допуснати до игралната зона и да получат съответната Услуга, едва след като удостоверят, че са запознати, приемат и се съгласяват да спазват настоящите Общи условия, правилата за провеждане на Игри и даваните им от служителите на Организатора инструкции, като попълнят в Декларацията своите имена, имейл адреси и положат подписите си.

4.4 Организаторите могат да откажат възможност за предоставяне на Услуга, както и достъпа до Услугата на Играча и неговия игрален екип, ако предоставените лични данни не са пълни, актуални или верни. В такъв случай Организаторите не дължат обезщетение или възстановяване на направени авансови плащания.

4.5 Организаторите имат право да откажат предоставянето на договорената Услуга, ако Играчите закъснеят за Игра с повече от 15 минути от официално обявения на Уебасайта начален час. В такъв случай Организаторите не дължат на Играчите възстановяване на авансово плащане, направено за Услугата.

V. Цени и заплащане

5.1 Цените на Услугите на Организаторите са обявени в български лева с ДДС и са публично достъпни на Уебсайта http://3keyrooms.com, както и на място в обектите на Организаторите.

5.2 Цените на Услугата зависят от броя Играчи в един екип. Ценообразуването е разяснено в Уебсайта и в приемните на Организаторите.

5.3 Доколкото не е уговорено друго в писмен вид, Играчът дължи на Организаторите заплащане за извършените Услуги според броя реално ползвали Услугата Играчи и независимо от предварително заявения в запитването брой Играчи.

5.4 Доколкото не е уговорено друго, плащането се извършва или предварително по банков път, или в брой, на място в приемните на Организаторите.

5.5 Графикът, актуалните цени и начините на плащане на Услугите са отразени на Уебсайта, както и на видно място в обектите за работа с клиенти. Организаторите си запазват правото да правят промени в тях по всяко време съобразно натовареността, сезона и договореностите с клиенти.

5.6 Организаторите следва да получат капаро (задатък) за всяка една запазена стая, когато Играч запазвадве или повече протичащи едновременно или една след друга Игри. Играчът заплаща капарото не по-късно от 72 часа преди датата и часа на въпросните игри, като в противен случай Организаторът не е длъжен да предостави заявените Игри.

5.7 При поискване от служители на Организаторите преди получаването на Услугата Играч с капарирана или предплатена Игра се задължава да предостави доказателство за внесената сума. Такова доказателство може да бъде касов бон или банково платежно нареждане.

5.8 Играчът може да промени часа за капарирана или предплатена Игра, съответно да се откаже от нея, без да губи внесената сума, когато изменението или отказът са постъпили не по-късно от 48 часа преди началото на въпросната Игра. Играчът губи капарираната сума или част от предплатената сума равна на дължимото капаро, когато този срок не е спазен. Играчът губи цялата предплатена сума, ако закъснее с повече от 15 минути или не е се яви изобщо в часа на начало на запазената Игра.

VI. Ваучери и покани за игра, кодове за отстъпка

6.1 Организаторите предлагат възможност за закупуване на ваучери и покани за игра, при които предварително се предплаща стойността на цялата Игра за съответния брой Играчи. Ваучерите и поканите се заявяват предварително за изготвяне през Уебсайта на Организаторите или по другите официални канали за контакт с Организаторите. Редът за заявяване на ваучери и/или покани е описан на Уебсайта. Техническото време, необходимо за издаване на ваучера/поканата в завършен вид е до 2 работни дни, при условие, че са налице всички необходими за това данни и снимков материал, предоставени от Играча. При условията на спешност Организаторите могат да приемат заявки за поръчка на ваучери и покани по телефона.

6.2 Ваучер, издаден от един Организатор, може да бъде използван за заплащане на една Игра, предоставяна от същия този Организатор.

6.3 Ваучерите са валидни само за указания върху тях период, в който притежателят на ваучера има право да се възползва от Услугата, предоставяна от съответния Организатор.

6.4 Всеки ваучер съдържа уникален служебен код. За да заявят ползване на ваучер за предплатена Игра, Играчите въвеждат уникалния код на ваучера в съответното поле в във формата за резервация. При успешно запазване, Играча получава съобщение с информация за Организатора и избраната Услуга.

6.5 Поканата за Игра се отнася само за конкретна Услуга, която се предоставя от определен Организатор на предварително определена дата и час за нейното ползване.

6.6 Ваучерите и поканите за игра се продават от Организаторите и могат да бъдат закупени на Уебсайта, като стойността им е идентична със стойността на съответните регулярни Игри, обявени в Уебсайта.

6.7 Всеки ваучер, съответно всяка покана може да бъде използван(а) еднократно. Организаторите предоставят предплатената Услуга на първото лице, което заяви ползването на съответния уникален код и може да удостовери правото си, като покаже оригинален ваучер или покана, издаден(а) от Организаторите.

6.8 Играчите се запознават на Уебсайта с информацията за предоставяните от всеки Организатор Услуги. Играчите приемат, че ваучер, платен към един Организатор, може да се използва само за предосатвяни от този Организатор Услуги. Пример: ваучери, платени към 3 Кий ООД не са използваеми за Услуги, предоставяни към 3 Кий Груп ООД и обратно.

6.9 Максималният брой участници във всяка Игра е указан на Уебсайта.

6.10. Когато Услугата се заявява за ползване от участници, чийто брой е по-голям от указания в съответната покана/ваучер, но не надвишава масимално допустимия брой, указан на Уебсайта, то Играчите заплащат разликата между стойността на предплатената и реално ползваната Услуга на място в деня на Играта. Доплащането се извършва по цени, описани в текста на съответния ваучер/покана, а в случай че в същия не са посочени такива или ваучерът/поканата е с изтекъл срок на валидност, но Организаторите го приемат по изключение, то важат актуалните цени, обявени в Уебсайта на Организаторите.

6.11. Организаторите не възстановяват разлики в сумите, когато с ваучер или покана се заплаща за Услуга с по-ниска стойност от тази, за която е предплатено (пример: ваучер за трима се използва при Игра за двама).

6.12 Организаторите не приемат ваучер и/или покана, за да изплащат на притежателя им съответната левова равностойност.

6.13 Начините за заплащане за ваучер или покана са указани на Уебсайта на Организаторите.

6.14 Преди плащане по банков Играчът уточнява банковата сметка с Организатора и като основание за плащането посочва съответния уникален код на ваучера или датата и часа на предплатената Услуга.

6.15 Валидни са ваучерите или поканите, които:

– са били заплатени към Организатор и това може да се удостовери с платежен документ;

– са в срок на валидност, посочен върху тях;

– не са били използвани до представянето им на Организаторите.

6.16 Ваучер или покана се считат за използвани, ако използвалият ги за запазване на Услуга:

– не се яви в уговореното време;

– закъснее с повече от 15 минути;

– отмени или промени заявката си за друга дата/час по-късно от 48 часа преди предоставяне на Услугата.

Организаторите не дължат възстановяване на стойността на използвани по този начин ваучери или покани.

6.17 Кодовете за отстъпка представляват комбинация от букви и цифри или определен за целта от Организаторите материален носител, които дават право на Играчите да ползват различни намаления за Услугите. Кодовете за отстъпка се издават от Организаторите и могат да се достъпят онлайн или офлайн чрез различни рекламни материали. Кодът за отстъпка влиза в сила чрез въвеждането му от страна на Играча в съответното поле на Уебсайта, или по друг указан начин.

6.18 Определен код за отстъпка може да бъде използван само веднъж за една определена Услуга, след което става невалиден.

6.19 Отстъпките не се натрупват и не могат да се комбинират помежду си. Доколкото изрично не е посочено обратното, кодовете с отстъпки не могат да се ползват когато Организаторите са въвели промоционални цени на Услугите.

6.20 Организаторите си запазват правото да предлагат и други по форма и съдържание промоции.

VII. Безопасност и използване на игрите

7.1 Всеки Играч ще бъде инструктиран преди Играта и приема да подпише декларация, че ще спазва правилата на Стаята.

7.2 Играчите се съгласяват, че по време на Играта ще бъдат в заключено помещение.

7.3 Всеки Играч има право да напусне игралната зона, когато пожелае, като за целта е необходимо да уведоми служител на Организаторите. Играчът се съгласява, че след като упражни правото си да напусне игралната зона, текущата Игра за него приключва и Играчът не може да се върне обратно в нея.

7.4 Услугите на Организаторите имат предварително зададена продължителност, обявена на Уебсайта. В случай че Играчите се нуждаят от още време за доиграване на Играта, Организаторите могат да осигурят не повече от 10 минути допълнително време. Играчите се съгласяват, че Организаторите нямат задължението да удължават времето им за Игра, като удължаване по смисъла на предходното изречение е възможно само по преценка на Организаторите и тогава, когато не предстои следваща Игра, заявена от друг Играч.

7.5 Играчите се съгласяват да следват всички инструкции и нареждания на Организаторите, включително такива за преустановяване на Игра или напускане на игралната зона.

7.6 Организаторите могат да отказват достъп на онези Играчи, чийто брой надвишава предварително обявения максимален брой играчи за съответната Стая.

7.7 Освен ако не е посочено друго, Игрите са предназначени за лица над 12 години. Лица на възраст между 8 и 12 години биват допускани в игралните помещения единствено с пълнолетен и дееспособен придружител, който поема пълна отговорност за здравето, телесната им неприкосновеност и поведението им в игралните зони. Доколкото не е уговорено друго, придружителите заплащат на общо основание цената на Услугата за своето участие в Игрите.

7.8 Участници на възраст под 8 навършени години не заплащат за своето участие, но могат да бъдат допуснати само при наличието на поне двама пълнолетни Играчи-придружители, които поемат пълна отговорност за тяхното здраве, телесната им неприкосновеност и поведението им в игралните зони. Доколкото не е уговорено друго, придружителите заплащат на общо основание цената на Услугата за своето участие в Игрите.

7.9 Организаторите имат право да откажат достъп до Услугата без да възстановяват капарирана или предплатена сума или да дължат обезщетение в случай, че явилите се Играчи са на възраст, която изисква наличието на придружител, а такъв отсъства или същият не отговаря на посочените в чл. 7.7. и 7.8. критерии за придружител. Ако въпросната Игра е заявена за ползване с ваучер/покана, последният/последната ще се счита за използван/а.

7.10 С цел опазване безопасността на участниците и имуществото на Организаторите, всички игрални зони и приемни в обектите на Организаторите са оборудвани с техника за видеонаблюдение и микрофони. С подписване на Декларацията по чл. 4.2 Играчите изразяват съгласието си да бъдат заснемани и записвани по време на тяхното участие.

7.11 Организаторите могат да използват записите като ги предоставят на трети лица само с изричното писмено съгласие на Играчите. Играчите се съгласяват, че Организаторите могат да предоставят записите на държавни органи, когато това е предвидено в нормативен акт. Организаторите могат да използват записите за защита на своите права и законни интереси и когато един или повече Играчи:

– имат поведение, противоречащо на мерките за безопасност или застрашават собственото си здраве или здравето на други;

– нанасят вреди на имуществото на Организаторите или извършват кражба;

– имат друго поведение, противоречащо на обществения морал или условията за конфиденциалност на Организаторите.

7.12 Организаторите имат правото да откажат предоставяне на Услугите и достъп до Игрите на лица, които:

– са във видимо нетрезво състояние;

– са видимо под влияние на наркотични или упойващи вещества;

– проявяват признаци на агресия или друго потенциално опасно поведение;

– не спазват условията за безопасност и конфиденциалност, включително правят снимки или записи в игралните терени;

– отказват да следват инструкциите на служителите на Организаторите;

– са с ниско ниво на лична хигиена;

– с поведението си представляват риск за други лица или за имуществото на Организаторите. Когато Играта е била предплатена или капарирана, сумите не се възстановяват, а ако Играта е трябвало да се ползва с ваучер/покана, последният/последната ще се счита за използван/а.

7.13. Играчите приемат, че Услугите не са подходящи за лица с ограничена подвижност и за лица, страдащи от клаустрофобия или заболявания, влияещи се от нивото на осветеност или внезапни промени в светлината или звуковата среда, епилепсия, астма или сърдечно-съдови оплаквания. Играчите ползват Услугата на своя отговорност, включително с оглед произтичащи от нея вредоносни последствия за тяхното здраве.

7.14 Спецификата на Услугите изисква преминаване през отвори или тайни входове, което може да изисква от Играчите да заемат различни пози (клякане, навеждане и т.н.). Играчите ползват Услугата на своя отговорност включително с оглед пригодността на своите дрехи и физическо състояние за преодоляването на препятствия.

7.15 Играчите носят отговорност за личните си вещи. Организаторите на играта не носят отговорност за изгубени, откраднати или повредени лични вещи и багаж на участниците в Играта.

7.16 Играчите нямат право да внасят животни, инструменти, оръжия и потенциално опасни предмети в игралната зона.

7.17 Играчите нямат право да внасят храни и напитки в игралната зона, освен ако не са получили изрично одобрение от страна на Организаторите и са спазили всички техни изисквания.

7.18 Тютюнопушенето (включително на електронни цигари и подобни приспособления) на територията на обектите на Организаторите е строго забранено.

7.19 Подписвайки Декларацията по чл. 4.2 Играчите удостоверяват с подписа си и че са изслушали внимателно и ще се съобразят със специфичния за всяка Стая инструктаж на служителите на Организатора.

7.20 Консумацията на храни и напитки, представляващи част от реквизита в игралната зона е забранена. Изключения може да има за храни и напитки, които изрично са посочени по време на инструктажа като годни, безопасни и позволени за консумация.

7.21 Организаторите не носят отговорност за увреждания на Играчите, причинени поради:

– невнимание или небрежност от страна на Играчите;

– неспазване на общите условия, инструкциите за безопасност, отказ от следване на инструкциите, дадени от Служителите на Организаторите;

– рискова и непривична употреба на предмети, в т.ч. и на мебели от страна на Играчите;

– използване на предмети, субстанции, храни или напитки в противоречие с общите условия, инструкциите за безопасност, както и отказ от следване на инструкциите, дадени от служителите на Организаторите;

– друго неправомерно поведение на Играчите.

7.22 Играчите се задължават да третират декорацията и всички игрални елементи, машини и предмети с внимание и без превишаване на сила. Ако Играч повреди имущество на Организаторите, включително ако присвои волно или неволно част от него, Организаторите могат да прекъснат осъществяването на Услугата и да поискат обезщетение за нанесените вреди и пропуснатите ползи вследствие нарушената цялост на Стаята. Организаторите могат да запазят и използват записите от Играта, за да докажат отговорността на Играча пред компетентните органи.

7.23 Организаторите не носят отговорност, ако форсмажорни обстоятелства, като природни бедствия и катаклизми, военни действия, стачки, прекратяване на електрозахранване или подаване на интернет направят невъзможно протичането на Играта. В такъв случай отговорността на Организаторите се изчерпва с пренасочване на Играчите към друга Стая, уговаряне на различен час за Игра, или възстановяване на предплатена сума.

7.24 Организаторите могат да прекъснат временно или окончателно Играта при възникване на технически проблем (повреда или несработване на игрален компонент), който прави невъзможно нормалното протичане на Играта, и доколкото този проблем не се дължи на действие или бездействие на Играч. При наличие на някоя от горните предпоставки Организаторите могат да обезщетят игралния екип с:

– в случай на предплащане включително с ваучер/покана – по преценка на Организатора чрез възстановяване на платената сума или насрочване на нова Игра;

– във всички останали случаи – чрез насрочване на нова Игра с отстъпка (по преценка на Организатора) между 10-100%.

VIII. Конфиденциалност. Интелектуална собственост

8.1 Игралните обекти на Организаторите се намират под видеонаблюдение с оглед гарантирането на Вашата сигурност при изпълнение на договора, както и с оглед наши евентуални претенции за обезщетение вследствие извършени нарушения.

8.2 Играчите приемат да влизат в игралните зони на Организаторите без устройства, записващи картина и/или звук (в т. ч. мобилни телефони диктофони, камери, фотоапарати, компютри, лаптопи, таблети и всякакви сходни крайни устройства). Играчите приемат да се съобразяват със забраната на Организаторите за заснемане на Стаите по какъвто и да е начин.

8.3 Играчите могат да оставят своите мобилни телефони както и други устройства по чл. 8.1 на съхранение при служител на Организаторите.

8.4 При нарушение на забраната по чл. 8.1 Организаторите имат право на неустойка от Играчите в размер на 300 (триста) лева за всеки отделен случай. Играчите приемат, че са солидарно отговорни пред Организаторите. В допълнение Организаторите имат право да спрат Играта за всички Играчи и Играчите приемат да изтрият всички направени снимки и/или записи, ако Организаторите поискат това. Отказ от съдействие от страна на Играчите дава основание на Организаторите да прекратят Услугата без да дължат възстановяване на предплатени суми, а ако се ползва ваучер или покана – същите се считат за употребени. За избягване на всякакво съмнение, Организаторите във всички случаи имат право на неустойка, а при надвишаващи я по размер вреди – и на обезщетение за същите.

8.5 Организаторите са притежатели на регистрираната търговска марка „3KEY“. Ползването на марката е възможно само с изричното писмено съгласие на Организаторите, а ползването без такова е забранено и ще доведе до търсене на отговорност от нарушителите.

8.6 Участниците се задължават да не разкриват никакви детайли от естеството на Играта директно или индиректно, чрез интернет, социални мрежи или по друг начин. Всяка информация относно Играта представлява търговска тайна и е конфиденциална.  При нарушаване на тази забрана Организаторите имат право на неустойка от Играчите в размер на 500 (петстотин) лева за разкриване на детайл от загадка за всеки отделен случай. Играчите приемат, че са солидарно отговорни пред Организаторите. За избягване на всякакво съмнение, Организаторите си запазват правото да търсят обезщетение за вреди, надвишаващи по размер уговорената неустойка.

8.7 Играчите приемат да не възпроизвеждат загадките и ситуациите, които са преживели по време на Игра нито в непроменен вид, нито да ги заимстват след изменение. При нарушаване на тази забрана Организаторите имат право на неустойка от Играчите в размер на 1000 (хиляда) лева за разкриване на детайл от загадка и до 5000 (пет хиляди) за разкриване на концепция за всеки отделен случай. Играчите приемат, че са солидарно отговорни пред Организаторите. За избягване на всякакво съмнение, Организаторите си запазват правото да търсят обезщетение за вреди, надвишаващи по размер уговорената неустойка.

8.8. Играчите приемат, че участието им в Игра не им дава правото да създават игри, които по своята същност са идентични или сходни с Игрите, предоставяни като Услуги от Организаторите.

8.9 Организаторите си запазват правото да предприемат правни действия срещу всяко лице, което извърши нарушение на права върху интелектуална собственост, притежание на Организаторите.

Политиката за поверителност на личните данни

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

Моля, разгледайте внимателно тази политика за поверителност на личните ви данни.

Администратор на лични данни

Дружествата 3 Кий Груп” ООД, „Куестопия“ ООД и „3 Кий” ООД (последващо „Ние“ или „Дружествата“) обработваме Вашите данни, конкретно що се отнася до срокове и правни основания за тяхното събиране, съхраняване, използване и унищожаване.

Дружествата са съвместни администратори на лични данни съгласно чл. 26 от GDPR. Отношенията между Дружествата са уредени с договореност, която надлежно отразява съответните роли и връзки на Дружествата спрямо субектите на данни гарантира на последните, че могат да упражнят правата си прозрачно и ефективно.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица извън Дружествата без конкретно основание или без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

Съхраняваме данните, както сме ги получили от Вас. Това са Вашите имена, адрес, имейл адрес и телефонен номер.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на нашия счетоводител.

При извършена от Вас резервация или направена заявка за ваучер, в която, обаче, не се съдържат всички необходими данни, си запазваме правото неколкократно да Ви поискаме да предоставите същите или да откажем извършването на услугата. При резервация, заявка на ваучер и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, буква (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението поне до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

В допълнение и само срещу Вашето съгласие на основание чл. 6, ал. 1, буква (а) от GDPR можем да Ви снимаме с ваше знание и съгласие преди, по време на или след игра и да излагаме снимките в обектите на Дружествата за целите на популяризиране на нашите услуги. Снимките Ви могат да се ползват в нашия сайт и социални канали като Фейсбук, Trip Advisor и Инстаграм освен ако устно не сте изказали своето несъгласие по време на заснемането.

Данните от видеонаблюдението съхраняваме за период до 1 месец и не използваме за публично показване.

Снимките на клиенти държим изложени в обектите си за период от 3 години или до оттегляне на съответното съгласие съобразно чл. 7, точка 3 от GDPR.

Бисквитки

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни. Посещавайки 3keyrooms.com, Вие се съгласявате с нашата Политика за използване на бисквитки.

Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт и могат да моделират поведението на уеб страницата според Вашите индивидуални предпочитания. С тях се създава анонимна статистика за поведението по време на ползване на сайта, за да се подобрява съдържанието и структурата му. “Биксвитките” обикновено носят информация за името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

В платформата 3keyrooms.com ползваме следните видове бисквитки: за нуждите на Google Analytics, за Google Maps, за Word Press и нужните за нея plug-ins, за Facebook, за Instagram и за Trip Advisor.

Искаме да знаете, че използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) от GDPR.

Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез техническото решение Google Analytics, предоставено от Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Така получената информация се предава на Google и се съхранява там. Възможно е информацията да бъде обработвана в САЩ, като Ви информираме, че това се случва в рамките на сключеното между Европейския съюз и САЩ споразумение „Privacy Shield“.

Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“.

Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на член 6, ал. 1, буква (е) GDPR. Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на Google Inc. С последния имаме договор за обработка на лични данни.

Използване на опцията за отказ („Opt-out“)

Ако не сте съгласни с нашето използване на „бисквитки“, можете да откажете съхраняването им, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да доведе до ограничаване функционалността на нашия сайт за Вас.

Нюзлетър

Доколкото предварително сте се съгласили с това, използваме предоставените от Вас имейл адреси, за да Ви изпращаме нашия нюзлетър.

Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: contact@3keyrooms.com или използвайте бутона „отпиши ме“, добавен в самия нюзлетър. Веднага след това ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър.

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.

Връзка с нас

Според договореността между Дружествата, отговорно за контакти и връзки със субектите на данни е 3 Кий Груп ООД, със седалище и адрес на управление София, ул Царичина 1.

Телефон: +359 876 33 82 35.

Имейл: contact@3keyrooms.com

Във всеки един от случаите потърсете и се свържете с Лилия Моллова.